Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
گزارشات فروش
 • امکان سورت صعودی و نزولی بر روی هر ستون با قرار دادن مکان نمایی موس بر روی عنوان ستون و کلیک کرد دگمه موس
 • امکان ایجاد فایل با فرمت اکسل
 • امکان چاپ گزارش

 • امکان مشاهده آمار فروش ریالی به تفکیک مناطق هر شهر
 • امکان سورت صعودی و نزولی بر روی هر ستون با قرار دادن مکان نمایی موس بر روی عنوان ستون و کلیک کرد دگمه موس
 • امکان انتخاب ردیفها و چاپ فقط موارد انتخاب شده

 • امکان مشاهده آمار فروش ریالی به تفکیک گروه فعالیت در دوسطح
 • امکان مشاهده ریز آمار فروش هر فعالیت به تفکیک مشتری
 • امکان سورت صعودی و نزولی بر روی هر ستون با قرار دادن مکان نمایی موس بر روی عنوان ستون و کلیک کرد دگمه موس
 • امکان ایجاد فایل با فرمت اکسل
 • امکان چاپ گزارش

 • امکان مشاهده آمار فروش ریالی هر حوزه به تفکیک واگذارندگان کالا (تامین کننده یا فروشنده کالا به شرکت)
 • امکان مشاهده آمار فروش ریالی واگذارندگان کالا (تامین کننده یا فروشنده کالا به شرکت) به تفکیک حوزه
 • امکان ایجاد فایل با فرمت اکسل
 • امکان چاپ گزارش
 • امکان مشاهده آمار فروش به تفکیک مشتریان یک مرکز در یک محدوده زمانی معین
 • امکان دسترسی به گزارش خلاصه وضعیت  مشتریان از گزارش فوق
 • امکان سورت کردن گزارش بر اساس هر کدام از ستون های گزارش با قرار دادن نشانگر موس بر روی عنوان ستون وکلید موس
 • امکان ایجاد فایل با فرمت اکسل
 • امکان چاپ گزارش
 • امکان مشاهده آمار فروش به ویزیتورها یک مرکز در یک محدوده زمانی معین
 • امکان دسترسی به آمار فروش یک ویزیتور به تفکیک روز از داخل گزارش فوق
 • امکان دسترسی به برنامه مشاهده اطلاعات فاکتورهای برگشتی یک ویزیتور
 • امکان سورت کردن گزارش بر اساس هر کدام از ستون های گزارش با قرار دادن نشانگر موس بر روی عنوان ستون وکلید موس
 • امکان ایجاد فایل با فرمت اکسل
 • امکان چاپ گزارش
 • امکان مشاهده آمار فروش به تفکیک کالا یک مرکز در یک محدوده زمانی معین به صورت ریالی و تعدادی و مشاهده در صد فروش ریالی و تعدادی هر کالا به کل فروش
 • امکان سورت کردن گزارش بر اساس هر کدام از ستون های گزارش با قرار دادن نشانگر موس بر روی عنوان ستون وکلید موس
 • امکان ایجاد فایل با فرمت اکسل
 • امکان چاپ گزارش
 • امکان مشاهده آمار فروش به تفکیک کالا های واگذارنده انتخاب شده در یک مرکز در یک محدوده زمانی معین به صورت ریالی و تعدادی و مشاهده در صد فروش ریالی و تعدادی هر کالا به کل فروش
 • امکان سورت کردن گزارش بر اساس هر کدام از ستون های گزارش با قرار دادن نشانگر موس بر روی عنوان ستون وکلید موس
 • امکان ایجاد فایل با فرمت اکسل
 • امکان چاپ گزارش