Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
گزارشات حسابداری و مالی

 • امکان مشاهده سرفصل حسابها در سه سطح کل , معین  و تفصیلی
 • امکان فیلتر کردن حسابها در سطح مرکز
 • امکان دسترسی به گزارش صورت حساب ردیف مورد نظر
 • امکان جستجوی در تمامی سطوح حساب برروی کلمه مورد نظر
 • امکان ارسال به اکسل
 • امکان چاپ
 • امكان مشاهده كليه اسناد دستی یا ماشینی 
 • امکان چاپ سند
 • امکان ارسال سند به اکسل
 • امکان مشاهده سابقه ایجاد و اصلاح سند توسط کاربران
 • امكان مشاهده صورت حساب در پنج سطح  , کل – معین – مرکز – تفضیلی – کل+معین+تفضیلی
 • امکان مشاهده  اصل سند از داخل صورتحساب
 • امکان چاپ صورتحساب
 • امکان ارسال به اکسل
 • امکان جستجو بروی شرح سند , تعداد , مبلغ بدهکار و بستانکار
 • میتوان کلیه اسناد یک روز یک مرکز را تبدیل به یک سند نمود که جهت درج دفاتر از آن استناد کرد این کار توسط عملیات بستن حسابها و قطعی کردن اسناد انجام میشود.
 • امکان نمایش تراز از ابتدای سال تا تاریخ معین در چهار سطح ,سطح کل  – سطح معین – سطح مرکز – سطح تفضیلی 
 • امکان مشاهده صورتحساب با صورت وضعیت از داخل گزارش فوق
 • امکان ارسال اطلاعات تراز به فایل اکسل
 • معمولا شرکت هایی که دفاتر قانونی خود را بگونه ای می نویسند که برای هر ماه یک ثبت انجام می دهند -میتوانند از تراز فوق در سطح کل جهت ثبت دفاتر روزانه  و کل استفاده بکنند.
 • امکان نمایش تراز از ابتدای سال تا تاریخ معین در چهار سطح ,سطح کل  – سطح معین – سطح مرکز – سطح تفضیلی 
 • امکان مشاهده صورتحساب با صورت وضعیت از داخل گزارش فوق
 • امکان ارسال اطلاعات تراز به فایل اکسل
 • امکان جستجو برمبنای مبلغ یا شرح یا تعداد ویا ترکیب دو یا سه مورد بالا در محدوده زمانی دلخواه و مشاهده کل سند
 • امکان مشاهده سود و زیان تقریبی در کل  شرکت یا در یک مرکز در آخر ماه باتوجه به اطلاعات موجود در سیستم و بعد از انجام عملیات محاسبه قیمت تمام شده
 • امکان مشاهده هزینه یک وسیله نقلیه به تفکیک سر فصل هزینه و مشاهده ریز هزینه های آن سرفصل و امکان مشاهده اصل سند
 • امکان مشاهده اطلاعات یک سرفصل هزینه به تفکیک وسایل نقلیه و مشاهده ریز هزینه های آن سرفصل و امکان مشاهده اصل سند
 • امکان نمایش فاکتور های بدهکار  وصول نشده یک مرکز
 • امکان فیلتر برروی فاکتورها براساس ماهیت  نقدی – چکی – رسیدی فاکتور شدن هنگام صدور فاکتور
 • امکان نمایش فاکتورهای بدهکار یک مشتری
 • امکان نمایش فاکتورهای بدهکار یک محدوده زمانی
 • امکان نمایش فاکتورهای بدهکار یک محدوده ریالی
 • و امکان چاپ گزارش در دو حالت مختلف
 • امکان ارسال به اکسل
 • امکان مرتب کردن اطلاعات براساس کد مشتری-مبلغ فاکتور- مبلغ وصول نشده فاکتور
 • گزارش فوق جهت سهولت در نوشتن دفاتر روزانه و کل در صورتی که شرکت عملیات ثبتی خود را بر مبنای روز نه ماه انجام میدهد,تهیه شده است
 • گزارش فوق جهت سهولت در نوشتن دفاتر روزانه و کل در صورتی که شرکت عملیات ثبتی خود را بر مبنای روز نه ماه انجام میدهد,تهیه شده است
 • گزارش فوق جهت سهولت در نوشتن دفاتر روزانه و کل در صورتی که شرکت عملیات ثبتی خود را بر مبنای روز نه ماه انجام میدهد,تهیه شده است