Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
معرفی اطلاعات پایه
 • کدینگ حسابها در این سیستم از جهار سطح تشکیل می شود که سطح اول حساب کل است که دو رقمی در نظر گرقته شده است و از قبل با توجه به آخرین استاندارهای مالی تعریف شده
  برای هر کد کل دو صفت در نظر گرفته شده است که باید مشخص شود
  نوع ماهیت حساب که سه حالت  دارد و با توجه به ماهیت انتخاب شده سیستم می تواند هنگام قطعی کردن اسناد (قسمت ۱۶۰۱) یک دوره بررسی نماید و موارد خلاف ماهیت در پایان روز را مشخص کند تا قبل از قطعی کردن اسناد نسببت به رفع آنها اقدام شود
  نوع حساب که حساب دائمی است یا موقت با توجه به انتخاب فوق سیستم آخر سال حسابها را سود و زیان یا ترازاختتامیه می ببند بدون نیاز به محاسبات و صدور سند دستی
 • دومین سطح کدینگ حسابداری در این سیستم سطح معین است که از دو رقم تعیین شده است و از قبل با توجه به آخرین استاندارهای مالی تعریف شده
  در هنگام تعریف کد معین باید مشخص کرد که نوع تفصیلی این حساب چه است , همانگونه که در عکس پیوستی مشاهده می شود ۹ نوع مختلف وجود دارد که باید یکی از آنها انتخاب شود
 • در مورد مراکز فروش امکان تعیین صدور پیش فاکتور در مرکز و دفتر مرکزی
 • امکان تعیین سقف اعتبار مشتریان قابل تعریف در حوزه
 • چهارمین سطح حساب سطح تفصیلی است که یک کد پنج رقمی است وتمامی موارد مانند کد کالا , کد مشتری , کد پرسنلی , کد وسیله نقلیه , کد واگذارندگان کالا می توانند بعنوان تفصیلی در اسناد در این سطح قرار گیرند که بستگی به تعریف سطخ تفصیلی سطح معین دارد موارد که در سطح معین تعریف شده باشد که دارای تفصیلی از فایل تفصیای می باشند می توان در این قسمت آنها را تعریف کرد
 • در این قسمت اطلاعات پایه و اولیه واگذارندگان (اشخاص یا شرکت های که از آنها کالا ها  را جهت توزیع و فروش خریداری می کنیم) درج میگردد کد واگذارنده باید یک عدد پنچ رقمی باشد
 • در این قسمت اطلاعات پرسنل (ویزیتور ها ,رانندگان ,موزعین و سایر پرسنل)به نرم افزار معرفی و کد پرسنلی دریافت می نمایند,همچنین در این قسمت سقف اعتبارات مورد قبول برای ویزیتورها تعیین می شود.