Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
فاکتور و پیش فاکتور و خروجی

 • امکان مشاهده پیش فاکتورهای توزیع نشده به تفکیک روز صدور پیش فاکتور همراه تعداد پیش فاکتور وتعداد خروجی ومبلغ پیش فاکتورها هر مرکز
 • امکان مشاهذه لیست پیش فاکتورهای توزیع نشده به همراه شماره پیش فاکتور , تاریخ صدور , نوع فرم ,کد مشتری ,نام فروشگاه یا مشتری , آدرس , نام ویزیتور ,نوع فعالیت , تعداد ردیف پیش فاکتور , مبلغ پیش فاکتور و شماره خروجی
 • امکان مشاهده محتوا داخل پیش فاکتور و سند پیش فاکتور

 • امکان چاپ لیزی پیش فاکتور ها بر روی کاعذ معمولی سایز a4

 • امکان مشاهده لیست در خواستهای ابطالی یا ردیفهای ابطالی به همراه تاریخ و شماره درخواست , کد و نام مشتری , کد و نام ویزیتور  وعلت ابطال با امکان فیلتر کردن بر روی مشتری
  دارای قابلیت چاپ و ارسال به اکسل

 • امکان مشاهده پیش فاکتورهای ابطالی به همراه علت ابطال پیش فاکتور
 • امکان فیلتر کردن گزارش فوق بروی ویزیتور یا مشتری یا علت ابطال و راننده
 • امکان سورت و مرتب کردن گزارش براساس شماره پیش فاکتور ،مبلغ پیش فاکتور،علت ابطال،نام مشتری،نام ویزیتور،نام ویزیتور +علت ابطال،نام راننده،نام راننده+علت ابطال
 • امکان دسترسی به صورت وضعیت مشتری از روی گزارش فوق
 • امکان  مشاهده لیست فاکتورها در محدوده زمانی معین به همراه قابلیت مشاهده محتوای فاکتور و ارسال به اکسل
 • نمایش گزارش فروش  تعدادی فاکتور و ریالی فاکتور فروش رفته به تفکیک  روز و نمایش ریز فاکتور های یک روز
 • نمایش خلاصه فروش روزانه تا کل گزارش به تفکیک ویزیتور – راننده – شهر و منطقه – تعداد خط فاکتور و نوع فعالیت خریداران
 • امکان ارسال به اکسل در دو حالت
 • امکان چاپ در دو حالت
 • نمایش زمان وصول هر فاکتور با امکان مشخص کردن نحوه وصولی که فاکتور قرار بوده بر مبنای آن تسویه شود.
 • قابلیت مرتب شدن براساس کد مشتری ,مانده بدهی  و میانگین دوره وصول
 • امکان فیلتر کردن برروی فاکتورهای یک مشتری
 • امکان فیلتر کردن براساس تاریخ صدور فاکتور