Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
تعیین خط مش های سازمان و تعریف کاربران
101
  • تعریف پرسنل و تعیین کد کاربری و رمز عبور
  •  امکان مشخص کردن محدوده دسترسی افراد به فرمهای ورودی اطلاعات در سه سطح ایجاد , اصلاح و حذف
  •   امکان مشخص کردن محدوده دسترسی به گزارشات 
102
  • امکان تغییر رمز عبور توسط کاربران
103
  • امکان انتخاب یکی از ۱۷ طرح موجود برای نمایش کلیدهای منوهای برنامه برای هر کاربر
  • بر اساس نظر مدیریت فعلا توضیحات و فیلم آموزشی  مربوط به این بخش از داخل نرم افزار قابل مشاهده و استفاده می باشد
    • بر اساس نظر مدیریت فعلا توضیحات و فیلم آموزشی  مربوط به این بخش از داخل نرم افزار قابل مشاهده و استفاده می باشد
    • بر اساس نظر مدیریت فعلا توضیحات و فیلم آموزشی  مربوط به این بخش از داخل نرم افزار قابل مشاهده و استفاده می باشد